23 มกราคม 2555

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนรับราชการ 100 อัตรา 23 มค – 3 กพ 2555 กองทัพบก รับสมัคร 255

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนรับราชการ 100 อัตรา 23 มค – 3 กพ 2555 กองทัพบก รับสมัคร 2555
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนรับราชการ 100 อัตรา 23 มค - 3 กพ 2555 กองทัพบก รับสมัคร 2555 วันนี้แพนด้า มีข่าวการเปิดรับสมัครทหารกองหนุนรับราชการ ของกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เปิดรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลปืนเล็ก จำนวน 100 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัคร 23 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555 หากท่านใดต้องการอ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม สามารถอ่านรายละเอียดต่อได้ ด้านล่างคะ
                                                                                   <อ่านรายละเอียด> 

  กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนรับราชการ 100 อัตรา 23 มค – 3 กพ 2555 กองทัพบก รับสมัคร 2555กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนรับราชการ 100 อัตรา 23 มค – 3 กพ 2555 กองทัพบก รับสมัคร 2555

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนรับราชการ 100 อัตรา 23 มค – 3 กพ 2555 กองทัพบก รับสมัคร 2555
เปิดรับสมัครกองหนุนเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลปืนเล็ก จำนวน 100 อัตรา รับสมัคร 23 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2555

ด้วยกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการใน อัตราพลอาสาสมัคร สังกัด กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนรับราชการ 100 อัตรา 23 มค – 3 กพ 2555 กองทัพบก รับสมัคร 2555
พลปืนเล็ก จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครโดยทั่วไป
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
2. เป็นทหารกองหนุน ( พลทหารกองประจาการหรือจบหลักสูตร นศท. ปีที่ 3 ขึ้นไป ) อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2525)
3. มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารโดยมีส่วนสูงตั้งแต่ 165 ซ.ม. ถึง 175 ซ.ม. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก. และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย หรือแผลเป็นไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
5. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

วัน เวลา รับสมัคร กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนรับราชการ 100 อัตรา 23 มค – 3 กพ 2555 กองทัพบก รับสมัคร 2555
23 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555 เว้นวันหยุดราชการ ผู้ประสงค์สมัครสอบ ให้สอบถามรายละเอียดหรือขอรับระเบียบการรับสมัครได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เลขที่ 92/1 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0 2272 6555
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนรับราชการ 100 อัตรา 23 มค – 3 กพ 2555 กองทัพบก รับสมัคร 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>กอง พันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เปิดรับสมัครกองหนุนสอบรับราชการ 100 อัตรา 23 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555
Related posts:
  1. กองทัพบก รับนายทหารสัญญาบัตร 62 อัตรา 7 – 13 ม.ค. 2555 กองทัพบก รับสมัคร 2555 กองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือน 2555 กองทัพบก สมัครงาน
  2. กองทัพบก รับสมัครสอบรับราชการ เหล่าทหารม้า 100 อัตรา 16 – 25 มค 2555 กองทัพบก รับสมัคร 2555
  3. กองทัพบก รับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ปี 2555 กองทัพบก เปิดรับสมัคร 2554 กองทัพบก รับสมัคร 2555
  4. หางาน สมัครงาน กองพันทหารราบที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ พลปืนเล็ก 100 อัตรา
  5. กองพลทหารม้าที่ 3 รับสมัครกองหนุนเข้ารับราชการ รวม 15 อัตรา 19 ธ.ค.54-6 ม.ค.55 กองทัพบก รับสมัคร 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น